Rib Eye

Rib Eye

32,50 €

vom Dry Age Färsenrind Naturpark 300 gramm